Žalobu s názvem Aféra století (L’Affaire du Siècle) podaly k pařížskému správnímu soudu čtyři francouzské organizace na ochranu životního prostředí v březnu 2019. Kauza je unikátní i z toho důvodu, že podání žaloby podpořilo v online petici 2,3 milionů francouzských občanů. Podle organizátorů jde o nejúspěšnější petici ve francouzské historii.

Žalující strana žádala po soudu, aby uznal odpovědnost státu za klimatickou krizi a nařídil mu, aby napravil nedostatky ve své klimatické politice. Žalobci argumentovali, že stát má povinnost přijmout konkrétní a účinná opatření k zastavení změny klimatu, ale neučinil tak, čímž porušil zákon. "Emise skleníkových plynů klesají dvakrát pomaleji, než by měly v souladu s přijatými zákony," uvedli žalující.

Francouzské ministerstvo životního prostředí vydalo prohlášení, že své závazky plní.  Ačkoliv stát přiznal, že kvůli změně klimatu dochází ke značným škodám, argumentoval, že za klima ve Francii není zodpovědná jen Francie, ale všechny státy světa. Navrhoval tedy soudu, aby žalobu zamítl.

Po téměř dvou letech rozhodování však soud dal za pravdu žalobcům. Ačkoliv, jak soud stanovil, Francie není sama zodpovědná za změnu klimatu, na změně klimatu nese část zodpovědnosti tím, že vypouští skleníkové plyny. Proto je také Francie částečně zodpovědná za škody způsobované změnou klimatu žalujícím. Ačkoliv se Francie zavázala k plnění Pařížské dohody a stanovila si trajektorii snižování emisí skleníkových plynů, v současnosti přijatá opatření jsou nedostatečná pro naplnění těchto cílů. Svou nedostatečnou aktivitou tedy dle soudu francouzská státní správa porušuje zákon.

Současně s tímto rozhodnutím nařídil pařížský soud další vyšetřování, které proběhne v příštích dvou měsících.  Cílem tohoto vyšetřování bude stanovit opatření, která mají být nařízena státu za účelem nápravy způsobených škod nebo zabránění jejich zvyšování.

Klimatické žaloby ve světě

Francie není jediná země, kde se občané rozhodli proti nezákonným rozhodnutím státu bránit soudně. Již delší dobu probíhají v různých zemích žaloby spojené s narušováním životního prostředí, např. nezákonnou těžbou ropy. V posledních letech se však začali lidé obracet na soud i ve věci změny klimatu, v rámci tzv. klimatických žalob. Pokud jsou totiž mezinárodní dohody jako je třeba Pařížská dohoda ratifikované parlamentem dané země, stávají se pro danou zemi právně závaznými. Někdy také žalobci argumentují zásahy do lidských práv daných zákony dané země i mezinárodními dohodami.

V České republice podobnou klimatickou žalobu v současné době připravuje spolek Klimatická žaloba ČR zastupující zatím dvě stovky občanů ČR, kteří se cítí být poškozeni změnou klimatu a nedostatečnou aktivitou české vlády. Spolek podobně jako zahraniční žaloby argumentuje, že stát porušuje mezinárodní dohody a narušuje lidská práva daná Ústavou ČR. V prosinci poslal spolek Úřadu vlády a vybraným ministerstvům předžalobní výzvu a samotnou žalobu plánuje podat v březnu letošního roku.

Zdroj a úvodní obrázek: L'affaire du siècle